Privacy Policy

Ochrana osobných údajov

Podmienka je, že užívateľ musí mať minimálne 18 rokov. Distribúcia obsahu, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi je zakázaný; nie je dovolené šíriť obsah, ktorý je xenofóbny, rasistický, alebo nesie pornografický charakter. Porušenie tejto dohody oprávňuje Flirtujeme.sk k okamžitému blokovaniu užívateľa. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť celkové a pravdivé informácie o jeho osobe a údaje potrebné pre fakturáciu, najmä údaje o mobilnom telefónnom čísle. Adresáti kontaktnej reklamy nie sú samozrejme povinní odpovedať. Tak isto užívateľ teda nemá právo očakávať odpoveď. Odosielateľ Smsky alebo emailu teda nie je oprávnený požadovať vrátenie poplatkov, ktoré vychádzajú z tohto dôvodu.

Nie je dovolené ponúkať alebo predávať tovar alebo služby cez chat system.Toto sa vzťahuje najmä na takzvaný “spam” v chatovej oblasti. V prípadoch tohto typu porušenia, Flirtujeme.sk je oprávnený blokovať užívateľa bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Užívateľ je povinný odstrániť profil/y, ktoré už nepoužíva teda nie su aktivne. Ak používateľ nevykoná túto povinnosť v lehote troch mesiacov od posledného použitia profilu, potom Flirtujeme.sk je oprávnený zablokovať tento zodpovedajúci profil, alebo je oprávnený moderovať profil jedným z ich podporujúceho personálu teda moderátora, v záujme ostatných užívateľov, aby sa zabránilo vzniku tzv. „mŕtvych“ profilov. Vyhradzujeme si právo uzavrieť chat relácie, aby nedošlo k zneužitiu.

Ochrana Súkromia

Flirtujeme.sk je viacero web stránok, ktoré podliehajú jednej správe. Registráciou na akomkoľvek portály zo skupiny V&B International BV súhlasíte so zasielaním informačných správ, ktoré sú pre Vás bezplatné. Odpovedaním na email Vám vzniká náklad spojený s udržiavaním internetovej konekcie. Poskytovatelia služby môžu použiť prevádzkovateľov pre komunikáciu s používateľmi pomocou rôznych prezývok. Ak prevádzkovateľ nie je prihlásený do systému v čase, keď používateľ odošle správu, odpoveď na správu môže byť vykonaná po nasledujúcom prihlásení do služby alebo odpovedanie môže prevzať iný prevádzkovateľ. Prevádzkovatelia nie sú povinní poskytnúť osobné údaje, nemusia súhlasiť s osobným kontaktom a môžu používať viac mien a prezývok v rámci služby. Prevádzkovateľ môže požiadať užívateľa o niektoré osobné údaje, ale užívateľ nie je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi presné informácie. Všetci prevádzkovatelia a užívatelia môžu používať rôzne identity, mená a prezývky, a tak poskytovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za správnosť akejkoľvek informácie, prenesené do služby. Poskytovateľ služby tj. prevádzkovateľ má právo ukončiť chat s užívateľom, ktorý posiela sms- spávu alebo e-mail s obsahom, ktorý porušuje pravidlá používania služby.. Poskytovateľ služby má právo automaticky alebo ručne cenzurovať časť prichádzajúcich a odchádzajúcich správ s účelom ochrany osobných údajov užívateľa služby.

Na to aby ste mohli využiť všetky možnosti musíte zaplatiť členský poplatok a to v hodnote podľa Vašho váberu v sekcii Buď VIP po zaregistrovani. K dispozícii sú Vám rozdielne možnosti platieb. Pre ukončenie členstva zašlite email na admin ( zavináč ) Flirtujeme.sk s do predmetu napíšte Ukončenie členstva. Pokiaľ členstvo ukončíte pred vypršaním platnosti členského, nevzniká Vám nárok na vrátenie žiadnej sumy.

Povinnosti užívateľa

Užívateľ sa zaväzuje ihneď informovať Flirtujeme.sk o zmene skutkoveho stavu. Správy o zmene sa zasielajú na: admin@Flirtujeme.sk

Užívateľ je povinný zaistiť bezpečné ukladanie údajov a nemal by ich poskytovať tretím osobám. Používaním služby a zverejňovaním všetkých informácií prostredníctvom služby, vrátane prezývky, užívateľ súhlasí s tým, že nebude posielať správy:
• ktoré sú nezákonné, výhražné, urážlivé, znespokojúce, hanlivé, násilné, obsahujú obscénnosti, alebo sú podvod, obsahujú explicitné alebo grafické opisy násilia;
• týkajúce sa násilia na deťoch, alebo aú vo vzťahu s detskou pornografiou, obsahujú materiály pre dospelých, obsahujú materiál, ktorý prekračuje hranice zákona, trestné alebo rasistické materiály, obsah, ktorý sa vzťahuje na znásilnenie, týranie akýmkoľvek spôsobom, alebo obsahujú formy necrophilii;
• vzťahujúce sa k teroristickým alebo iným extrémistickým organizáciam.
• môžu ohroziť národnú bezpečnosť;
• vzťahujúce sa na použitie alebo distribúciu drôg;
• vzťahujúce sa k sebapoškodzovaniu alebo samovraždu;
• vzťahujúce sa k obsahu akéhokoľvek trestu, obťažovaniu, ponižovaniu alebo zastrašovaniu jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov na základe náboženstva, sexu, sexuálnej orientácie, rasy, etnického pôvodu, veku alebo invalidity;
• ktoré poškodujú patent, známku, obchodné tajomstvo, autorské práva, právo na uverejnenie alebo iné vlastnícke práva jednotlivcov;
• ktoré zabezpečujú neoprávnené alebo nevyžiadané reklámy, rýchle alebo hromadné správy(spam) alebo akékoľvek iné formy neoprávnených podnetov alebo lotérií a hazardných hier;
• Ak sa obsahom snaží získať neoprávnený prístup k akýmkoľvek údajom alebo sa snaží dodať nejaké informácie o iných

Ukončenie kontraktu

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie štrnásť dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o tom informovať poštou:

VB International B.V
Prinses Beatrixstraat 7,
5953LL Reuver
The Netherland
alebo faxom:+31 (0)77 201 1225
alebo e-mailom: support@vbinternationalbv.com

Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napríklad list zaslaný poštou, faxom alebo e-mailom). Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, aby ste PRED uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy zaslali svoju požiadavku týkajúcu sa výkonu práva na odstúpenie od zmluvy.

Ak chcete odstúpiť od tejto zmluvy, vrátime Vám všetky platby prijaté od Vás, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď sme boli informovaní o Vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Vrátime Vám sumu späť pomocou rovnakých platobných prostriedkov, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa výslovne nedohodnete inak. V žiadnom prípade vám táto náhrada nespôsobí žiadne náklady.

Ak ste začali používať naše služby počas lehoty na odstúpenie, zaplatíte iba sumu úmernú, kým ste nás informovali o Vašom odstúpení od tejto zmluvy, pokiaľ ide o všetky služby uvedené v zmluve s tým, že naďalej už nesmiete naše služby využívať. Pokiaľ naďalej budete služby využívať aj po oznámení o ukončení kontraktu, vrátenú sumu znížime o sumu za naďalej používanie služby.

Ako odstúpiť od kontraktu

Aby sa overila Vaša pravosť autora a aby sa predišlo akémukoľvek zneužitiu, žiadosť klienta o ukončenie kontraktu, Vaša žiadosť musí obsahovať tieto dve informácie:
(1.) e-mailovú adresu uvedenú v profile alebo číslo profilu
(2.) Vaše prístupové heslo