Terms and Conditions

Podmienky Používania

Podmienka je, že užívateľ musí mať minimálne 18 rokov. Distribúcia obsahu, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi je zakázaný; nie je dovolené šíriť obsah, ktorý je xenofóbny, rasistický, alebo nesie pornografický charakter. Porušenie tejto dohody oprávňuje Flirtujeme.sk k okamžitému blokovaniu užívateľa. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť celkové a pravdivé informácie o jeho osobe a údaje potrebné pre fakturáciu, najmä údaje o mobilnom telefónnom čísle. Adresáti kontaktnej reklamy nie sú samozrejme povinní odpovedať. Tak isto užívateľ teda nemá právo očakávať odpoveď.

Nie je dovolené ponúkať alebo predávať tovar alebo služby cez system. Toto sa vzťahuje najmä na takzvaný “spam” v chatovej oblasti. V prípadoch tohto typu porušenia, Flirtujeme.sk je oprávnený blokovať užívateľa bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Vaše práva

V súlade so zákonmi EÚ máte právo podať sťažnosť orgánom na ochranu údajov. Hlavné kancelárie spoločnosti Flirtujeme.sk sú V&B International B.V. Prinses Beatrixstraat 7, 5953 LL Reuver / The Netherlands Registry number: 73844527 a Tax Number: 859684027. Ak sa nachádzate v EÚ, môžete sa obrátiť aj na miestneho regulátora ochrany údajov, ktorý nás môže kontaktovať vo vašom mene.
Máte viacero práv podľa európskeho zákona o ochrane osobných údajov, ak ste občanom EÚ.

  1. Právo byť informovaný: aké osobné údaje spracováva organizácia a prečo? (toto stanovisko).
  2. Právo prístupu: Môžete požiadať o kópiu vašich údajov.
  3. Právo na opravu: ak sú údaje, ktoré sú uložené, nepresné, máte právo na opravu.
  4. Právo na zrušenie: Máte právo na vymazanie údajov za určitých okolností.
  5. Právo na prenos údajov: Môžete požiadať o kópiu vašich údajov v strojovo čitateľnej forme, ktorú je možné previesť na iného poskytovateľa.
  6. Právo na námietku: Za určitých okolností (vrátane spracovania údajov na základe legitímnych záujmov alebo na účely marketingu) môžete proti tomuto zaobchádzaniu vzniesť námietku.
  7. Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania: V tejto oblasti existuje niekoľko práv, pri ktorých spracovanie na čisto automatizovanom základe má za následok rozhodnutie s právnymi alebo významnými účinkami pre jednotlivca. Za týchto okolností zahŕňajú vaše práva právo poskytnúť ľudský zásah do rozhodovacieho procesu.
    Ak chcete vykonávať akékoľvek vaše vyššie uvedené práva, navštívte našu stránku s informáciami alebo nám napíšte e-mailom na adresu DPO@Flirtujeme.sk.

Povinnosti užívateľa

Užívateľ sa zaväzuje ihneď informovať Flirtujeme.sk o zmene skutkoveho stavu. Správy o zmene sa zasielajú na: admin@Flirtujeme.sk
Užívateľ je povinný zaistiť bezpečné ukladanie údajov a nemal by ich poskytovať tretím osobám. Používaním služby a zverejňovaním všetkých informácií prostredníctvom služby, vrátane prezývky, užívateľ súhlasí s tým, že nebude posielať správy:
• ktoré sú nezákonné, výhražné, urážlivé, znespokojúce, hanlivé, násilné, obsahujú obscénnosti, alebo sú podvod, obsahujú explicitné alebo grafické opisy násilia;
• týkajúce sa násilia na deťoch, alebo aú vo vzťahu s detskou pornografiou, obsahujú materiály pre dospelých, obsahujú materiál, ktorý prekračuje hranice zákona, trestné alebo rasistické materiály, obsah, ktorý sa vzťahuje na znásilnenie, týranie akýmkoľvek spôsobom, alebo obsahujú formy necrophilii;
• vzťahujúce sa k teroristickým alebo iným extrémistickým organizáciam.
• môžu ohroziť národnú bezpečnosť;
• vzťahujúce sa na použitie alebo distribúciu drôg;
• vzťahujúce sa k sebapoškodzovaniu alebo samovraždu;
• vzťahujúce sa k obsahu akéhokoľvek trestu, obťažovaniu, ponižovaniu alebo zastrašovaniu jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov na základe náboženstva, sexu, sexuálnej orientácie, rasy, etnického pôvodu, veku alebo invalidity;
• ktoré poškodujú patent, známku, obchodné tajomstvo, autorské práva, právo na uverejnenie alebo iné vlastnícke práva jednotlivcov;
• ktoré zabezpečujú neoprávnené alebo nevyžiadané reklámy, rýchle alebo hromadné správy(spam) alebo akékoľvek iné formy neoprávnených podnetov alebo lotérií a hazardných hier;
• Ak sa obsahom snaží získať neoprávnený prístup k akýmkoľvek údajom alebo sa snaží dodať nejaké informácie o iných

Profil

Flirtujeme.sk je viacero web stránok, ktoré podliehajú jednej správe. Registráciou na akomkoľvek portály zo skupiny V&B International BV súhlasíte so zasielaním informačných správ, ktoré sú pre Vás bezplatné. Odpovedaním na email Vám vzniká náklad spojený s udržiavaním internetovej konekcie. Poskytovatelia služby môžu použiť prevádzkovateľov pre komunikáciu s používateľmi pomocou rôznych prezývok. Ak prevádzkovateľ nie je prihlásený do systému v čase, keď používateľ zavolá, odpovedanie môže prevzať iný prevádzkovateľ. Prevádzkovatelia nie sú povinní poskytnúť osobné údaje, nemusia súhlasiť s osobným kontaktom a môžu používať viac mien a prezývok v rámci služby. Prevádzkovateľ môže požiadať užívateľa o niektoré osobné údaje, ale užívateľ nie je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi presné informácie. Všetci prevádzkovatelia a užívatelia môžu používať rôzne identity, mená a prezývky, a tak poskytovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za správnosť akejkoľvek informácie, prenesené do služby. Poskytovateľ služby tj. prevádzkovateľ má právo ukončiť chat s užívateľom, ktorý volá, ktorý porušuje pravidlá používania služby.. Poskytovateľ služby má právo automaticky alebo ručne cenzurovať časť prichádzajúcich a odchádzajúcich správ s účelom ochrany osobných údajov užívateľa služby.

Prehlasujete, že na tieto stránky vstupujete dobrovoľne, prípadný sexuálne orientovaný materiál vás neuráža ani nepohoršuje a použijete ho výhradne pre osobnú potrebu. Neposkytnete a ani akokoľvek inak neumožníte prístup k materiálom osobám, ktoré nespĺňajú ktorúkoľvek z predchádzajúcich podmienok.

Na stránke flirtujeme.sk sa nachádzajú služby určené len pre zábavné účely a potešenie online a to LEN prostredníctvom telefonickej konverzácie. Beriete na vedomie, že poskytované služby zahŕňajú telefonickú konverzáciu aj s operátormi, fotografie môžu byť ilustračné a nemusia zobrazovať osobu s ktorou komunikujete.

Cenník volania na prémiové čísla – audiotext
Služby poskytované na prémiových – audiotextových číslach sa riadia cenníkom služieb vášho operátora. Všetky ceny platné v danej chvíli sú jasne a zreteľne uvedené pri každom prémiovom – audio-textovom čísle. Pri volaní na takéto audiotextové číslo je v cene volania už zahrnutá cena za službu a aj cena za spojenie. Na to aby ste sa mohli spojiť s vybraným profilom, musíte zatelefonovať na audiotexové číslo 0900612216 ktorého hodnota je 1.60 eu za min. Hovor môžete ukončiť kedy chcete. Najdlhšie však môžete telefonovať 1 hodinu. Po uplynutí tohto časového limitu budete automaticky vypnutí. Môžete ale opäť zatelefonovať . Tým, že ste aj po hláske pokračovali v hovore, súhlasíte s cenou a nevzniká Vám nárok na vrátenie žiadnej sumy.